Wyciek poufnych danych

Częste zmiany kadrowe oraz rotacja pracowników mogą powodować, że nasz były pracownik naruszy w sposób znaczący dobre imię lub interes firmy wyjawiając informacje zdobyte w trakcie pracy.

Jest to naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i rodzi odpowiedzialność cywilną jak i karną.

Tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Jeśli Państwa własność została ujawniona i powstała konieczność wyruszenia na drogę prawną, nasi specjaliści przedstawią stosowne metody działania.

Niski stan świadomości przedsiębiorców na temat ochrony poufnych danych podczas utylizacji dokumentów cyfrowych jak i papierowych wynika głównie z braku regulacji prawnych w tym temacie. Badania wskazują, że około 60% wycieków danych, jakie mają miejsce na świecie jest spowodowana przez pracowników szeregowych, ich niedbalstwo lub niewiedzę.